...exkluzívne služby pre každého...

Daňová licencia-info

Všeobecne o daňovej licencii

Daňovú licenciu (DL) ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník – právnická osoba  za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázala
  • daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška DL
  • nulovú daňovú povinnosť
  • alebo daňovú stratu
Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a dosiahne  ročný obrat neprevyšujúci 500 000 €, platí DL vo výške 480 €.
Ak  daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  je platiteľom DPH a dosiahne  ročný obrat neprevyšujúci 500 000 € platí DL vo výške 960 €.
Ak  daňovník  k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia   dosiahne  ročný obrat prevyšujúci 500 000 € bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, platí DL vo výške 2 880 €.
Inštitút DL je novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 zrušený. 
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  bude platiť DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace 31.decembra 2017.  
Daňovník  so zdaňovacím obdobím hospodársky rok bude platiť DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018.
FAQ
Otázka č. 1 – Podmienky  platenia DL
Akciová spoločnosť – platiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorá vznikla 25.7.2013, vykázala k 31.12.2016 ročný obrat 5 275 896 € a daňovú povinnosť vo výške 576 €. Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Akciová spoločnosť v lehote na podanie daňového priznania  za rok 2016 je povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 2 880 € (obrat k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nad 500 000 €), pretože vykázala nižšiu daňovú povinnosť ako je stanovená výška DL.  Rozdiel medzi DL a skutočnou daňovou povinnosťou (2 880-576) v sume 2 304 € si bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach, ak vykáže dostatočnú daňovú povinnosť.
Otázka č. 2 – Podmienky  platenia DL
Obchodná spoločnosť- neplatiteľ DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, vznikla v r. 2010 a  k  31.12.2016 vykázala  daňovú stratu a obrat k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia 275 800 € . Má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Spoločnosť v  lehote na podanie daňového priznania za rok 2016  je povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 480 €, pretože nie je platiteľ DPH a vykázala obrat ku koncu zdaňovacieho obdobia nižší ako 500 000 €.
Otázka č. 3 – Osoba platiteľa DPH a DL
Obchodná spoločnosť je osoba registrovaná  podľa §7 a § 7a zákona o DPH. Má povinnosť aj takáto právnická osoba platiť DL?
Odpoveď
Osoby, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 a § 7a zákona o DPH nemajú postavenie platiteľa dane, avšak sú povinné platiť daň z nadobudnutia tovarov z iného členského štátu bez práva na odpočítanie dane a platiť daň z prijatej služby od poskytovateľa z iného členského štátu bez práva na odpočítanie dane. Tieto osoby nie sú platiteľmi DPH v pravom slova zmysle a teda  platia  DL len vo výške 480 € pri dosiahnutom obrate  do 500 000 €, resp.2 880 € pri dosiahnutom obrate nad 500 000 €.
Otázka č.4 – Zrušenie registrácie DPH v priebehu roka a DL
V apríli 2017 sme zrušili registráciu DPH. V akej výške máme  platiť DL, ak sme v priebehu roka zrušili štatút platiteľa DPH?
Odpoveď
Podmienky na platenie DL sa posudzujú k poslednému dňu  zdaňovacieho obdobia (výška obratu a štatút platiteľa DPH). Ak teda k poslednému dňu  zdaňovacieho obdobia roku 2017 už nebudete platiteľom DPH, budete platiť  DL  podľa výšky dosiahnutého obratu (buď vo výške 480 € ako neplatiteľ DPH s obratom do 500 000 €, alebo vo výške 2 880 € pri obrate nad 500 000 €).
Otázka č. 5 – Fyzická osoba a DL
Fyzická osoba živnostník má povinnosť platiť DL?
Odpoveď
Nie, pretože daňová licencia je minimálna daň  právnickej  osoby v nadväznosti na § 46b zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2014. Fyzické osoby (podnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby  aj ostatné fyzické osoby) nemajú povinnosť platiť DL.
Otázka č. 6 – Definícia ročného obratu vo vzťahu k DL
Čo sa rozumie pod pojmom ročný obrat pre účely DL?
Odpoveď
Podľa § 6 ods.4 zákona č.479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ročným obratom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva je súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie  = riadok 1 tabuľky F tlačiva daňového priznania právnických  osôb. U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva  je to súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Rýchly kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok informujte sa na čísle +421910293067 info@topfirmy.eu